Bookmark and Share
 

Rekommandering

Betingelser for rekommandering af 5. og 6. dan.

Den første del af følgende tekst er skrevet med fokus på de høje Dan grader. Det skal understreges, at de etiske værdier som nævnes derefter også er gældende for Dan grader i al almindelighed, fra Shodan og frem.

For at kunne blive indstillet til henholdsvis 5. og 6. dan, er det vigtigt, at den eller de pågældende bliver indstillet af deres Dojo-Cho eller DAF Graduerings komiteen.

For at DAF graduerings komiteen kan fortage en rekommandation skal der ligge en udførlig beskrivelse af den pågældendes indsats for klubben og for Aikidoen som helhed i Danmark.

Man må også forlange af dem der bliver indstillet besidder en hvis modenhed, så de er i stand til at påtage sig det ansvar det er, at kunne modtage en så høj grad.

Forud for enhver indstilling er der en række kriterier som skal have været mødt i forhold til regler og forordninger i Aikikai´s regi.

Eksempler for en rekommandering kunne være:


1) Hvornår startede den pågældende at træne Aikido (historisk rids)?

 2) Har den pågældende startet eller været med til at starte en Aikido dojo/klub? Er den pågældende aktiv i dojoen/klubben? Har den pågældende deltaget i vedligeholdelse af klubben? taget aktiv del i klubbens arrangementer? Har hjulpet medlemmerne til at føle sig godt tilpas, etc.

3) Underviser ugentligt og deltager selv i træningen.


4) Tager ofte på træningslejre.

5) Er med til at arrangerer træningslejre og seminarer.

6) Har været på træningsophold i udlandet. 

7) Har været i Hombu Dojo, Tokyo, Japan for at træne.

Man kan ikke blive rekommanderet hvis den pågældende har indstillet sig selv.

Det er alvorligt brud mod almen Budo/etikette at en person anbefaler sig selv til en dan graduering. Hvis en Aikidoka indstiller sig selv, vil gradueringskomiteen påtale dette overfor den ansøgende. Gradueringskomiteen vil derefter beslutte hvilke konsekvenser denne handling måtte have, vurderet ud fra den enkelte situation.

Den følgende tekst om de etiske overvejelser, beskriver værdier som forventes at findes hos de personer som er gradueringsansvarlige. Det er samtidigt også værdier som den rekommanderede skal besidde, da denne i fremtiden kunne blive en del af samme graduerings-udvalg.


De etiske overvejelser ved en rekommandering

Etik og dialog

Det forventes at Dojo-Cho eller klubledere indgår i dialog med kollegaer om etiske spørgsmål i deres eget og andres arbejde; at de udviser rummelighed og evne til at reflektere over egne fordomme og holdninger. De skal søge ny viden og indgå konstruktivt i debatter. De skal kunne træffe etiske valg på baggrund af deres viden og evne at analysere og reflektere. Sidst og ikke mindst skal de kunne formidle budskabet og viden om Aikido.

Syv vigtige punkter der tages højde for i en helhedsvurdering af en 5. og 6. dan rekommandering:

Omsorg og hensyn

Dojo-choen´s eller klublederens evne til omsorg og hensyn er grundlæggende i Aikido. Omsorg omfatter værdier så som empati, tryghed, tillid og ansvarsfølelse over for den anden.

Ligeværd

Dojo-choen´s eller klublederens syn på ligeværd. Aikido i praksis tager sit udgangspunkt i menneskers ligeværd. Ligeværd i relationen kendetegnes ved dialog, 
anerkendelse, respekt og tolerance.


Integritet


Dojo-choen´s eller klublederens integritet er karakteriseret ved 
værdier som høj faglighed, ansvarlighed, troværdighed og åbenhed.Værdier


At dojo-choen´s eller klublederens praksis fremmer social retfærdighed og demokratiske værdier i den udstrækning det passer ind i Aikidoens kultur. Den kendetegnes ved værdier som inddragelse, mangfoldighed, fællesskab og rummelighed.

Ansvar


At dojo-choen eller klublederen som sidder i gradueringspanelet og som varetager DAF og klubbens gradueringer udviser rettidigt omhu og skaber en positiv stemning og et trygt miljø for eleverne og som skal gøre en graduering til en positiv oplevelse uanset resultatet af en graduering.

Respekt og Loyalitet

Loyalitet betyder, at vi kan stole på og respektere hinanden. Vi anser et højt informationsniveau med åbenhed, dialog og diskussion for at være essentielt – til gengæld respekterer vi de spilleregler og dermed de beslutninger, der træffes på de forskellige niveauer. Det betyder, at når en beslutning er truffet, ”trækker vi i arbejdstøjet” og arbejder loyalt på at føre den ud i livet. 

Troværdighed

I vores daglige arbejde er det essentielt, at vi gør, hvad vi aftaler og lover, så der bliver 
overensstemmelse mellem ord og handling, og vi dermed lever op til de fælles værdier i TAD.
Troværdighed betyder også, at vi siger tingene på rette tid og sted.

 

Takemusu Aikido Danmark 2016